د FVIL بیولوژیکي لابراتوار

AC پاکه خونه

د پاکې خونې دهلیز

د خونې دروازه او کړکۍ پاک کړئ

د خونې پاکول

د خونې کړکۍ پاکه کړئ

د پایپ کولو پروسه