د روچي نوی مرکزي پخلنځی او د آبی محصولات پاکه خونه

د کیچین مرکزي پاکه خونه

مرکزي کیچن

د پاکې خونې دهلیز

د خونې ځمکه پاکه کړئ

د پاکې خونې کاري دوکان