د ZBD درملو ترکیب ورکشاپ

د لاسرسي کنټرول

د خونې بدلول

د پاکې خونې دهلیز

پاکه کوټه

د کنټرول سیسټم

د پایپ کولو پروسه

د پروسس خونه