د بوو بایو درملو انسولین ورکشاپ

د AHU خونه

د پاکې خونې دهلیز

د خونې دروازه او کړکۍ پاک کړئ

د خونې ځمکه پاکه کړئ

د درملو تجهیزات

پایپینګ کار کوي