د کانګیوان بیولوژیکي پاکه خونه

د AC ماهین خونه

د هوا دوړو سیسټم

د پاکې خونې دهلیز

پاک کاري خونه کاري خونه

د پروسس ماشینري

د پایپ کولو پروسه