د مایکر خواړو شرکت ، پاکه خونه

د هوا شاور خونه

د پاکې خونې دهلیز

د خونې دروازه او کړکۍ پاک کړئ

د پاکې خونې لابراتوار

پاکه کوټه

د پروسس خونه