د فورسټر درملو پاکه خونه

د پاکې خونې دهلیز

د خونې دروازه پاکه کړئ

د خونې پاک لامپ

د خونې کړکۍ پاکه کړئ

د پروسس خونه